KPSS 1.Ünite-İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ-Test-10

Yazar: - Kategori:
Yayın Tarihi: - 09:11

10

1. İslâmiyet’ten önce kurulan ilk Türk devletleri ile kurucuları, aşağıdakilerden hangisinde yanlış eşleştirilmiştir?
A) Avrupa Hun – Balamir
B) Göktürk – Bumin
C) Asya Hun – Teoman
D) II. Göktürk-Kutluk
E) Asya Hun – Mete
2. Orta Asya’da kurulan Türk devletlerinde;
I. Kağan
II. Tudun
III. Han
IVHakan
V Bitigci
unvanlarından hangileri hükümdar için kullanılmamıştır?
A) Yalnız I
B) II ve V
C) Yalnız III
D) I ve III
E)I ve IV
3. Uygurlar, Orta Asya’daki diğer İslam öncesi Türk devletlerine göre;
I. Halıcılık
II. Demircilik
III. Tarım
IV. Resim ve heykel
V. Yazılı hukuk
alanlarının hangilerinde daha başarılı olmuşlardır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II, III ve IV
D) II ve IV
E) III, IV ve V
4.
I. Tarımla uğraşmaları
II. Göçebe olmaları
III. Budizm ve mani dinini benimsemeleri
IV. Yerleşik hayata geçmeleri
V. Savaşçı bir toplum olmaları
Uygurların sanat alanında gelişmelerinde yukarıdakilerden hangisinin etkisi olmuştur?
A) Yalnız I
B) II ve V
C) I, III ve IV
D) III ve IV
E) Yalnız V
5. Aşağıdakilerden hangisi Orhun Kitabeleri’nin tarihi açısından önemini belirleyen özelliklerden biri değildir?
A) Türk adının geçmesi ve Türkçe yazılmış olması
B)Uygur Türklerinin tarihi ile ilgili ayrıntılı bilgi vermesi
C)Günümüze kadar sağlamlığını koruması
D)Siyasi bir beyanname olması
E)Türk alfabesinden örnekler taşıması
6.
I. Kırgızlar
II. Hazarlar
III. Harzemşahlar
IV.Hunlar
V.İskitler
Yukarıdaki Türk topluluklarından hangileri hem Orta Avrupa’da hem de Orta Asya’da teşkilatlı bir devlet kurmuşlardır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız IV
D) II ve V E) IV ve V
7.
I – Soğd
II – Uygur
III – Arap
IV – Kiril
V – Hiyeroglif
Türkler tarih boyunca yukarıdaki alfabelerden hangisini yada hangilerini hiç kullanmamıştır?
A) Yalnız I B) I ve V C) IV ve V
D) Yalnız V E) I ve IV
8. İlk Türk devletlerinde toplumun en küçük sosyal birimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Urug B) Oguş C) Boy
D) Budun E) İl
9. Aşağıdakilerden hangisinin kendilerine ait yazısı vardır?
A) Hazarlar B) Uygurlar C) Asya Hunları
D) Akhunlar E) Karluklar
10.
I.Bilge Kağan
II Yuluğ Tigin
III Kültigin
IV Tonyukuk
Orhun Kitabeleri yukarıdaki devlet adamlarının hangilerinin adına dikilmiştir?
A)I ve II B) II ve III C) I , II , III , IV
D) I , III ve IV E) Yalnız IV
11.
I Yuğ
II Uçmağ
III Kışlak
IV Tarıglag
Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri İslamiyet öncesi dönemdeki Türklerin dini inanışlarını içeren terimlerdendir?
A) I ve II B) I ve III C) Yalnız III
D) I , II , III E) Yalnız IV
12.
I Ir
II Sagu
III Sav
IV Kopuz
Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri İslamiyet öncesi Türk toplumundaki müzik terimlerindendir?
A) I ve II B) Yalnız III C) II ve III
D) II ve IV E) I ve IV
13.
I Türk ordusu ücretlidir,
II Türk ordusu donanmadan yoksundur,
III Türk ordusunun temelini atlı askerler meydana getirir.
IV Türk ordu teşkilatını ilk kuran Mete Han olmuştur.
Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri ilk Türk devletlerindeki ordunun özelliklerindendir?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II , III ve IV E) I , II , III , IV
14.
I Tabiat kuvve
II Ölmüş büyüklere ait anılar
III At ve kurt
IV Rab
Hangisi yada hangileri İslamiyet öncesi dönemdeki Türk din ve inanışlarından değildir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) III ve IV E) I, II ve IV
15.
I Yonca
II Tarıglag
III Turfan
Yukarıdaki terimler hangi Türk devletinin hayat tarzı hakkında en doğru bilgiyi verir?
A)Asya Hunları
B)Göktürkler
C) II. Göktürkler ( Kutluk )
D)Uygurlar
E)Avrupa Hunları
16.
I Yabgu
II Buyruk
III Aygucı
IV Şad
V Atabey
Hükümdar çocukları devleti yönetme konusunda deneyim kazanmaları için bazı boylara yönetici olarak gönderildiklerinde hangi ünvanı kullanırlardı?
A) I B) II C) III D) IV E) V
17.
I Kengeş
II Toy
III Kurultay
IV Aygucı
V Urug
Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri ilk Türk devletlerinde meclise hakan katılmadığı zamanlarda başkanlık eder?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I, II ve III
D) Yalnız IV E) IV ve V
18. Atilla hangi Türk devletinin en ünlü hükümdarıdır?
A) Göktürkler
B) II. Göktürkler ( Kutluk )
C) Asya Hunlar
D) Avrupa Hunlar
E) Uygurlar

1/e 2/b 3/e 4/d 5/b 6/c 7/d 8/b 9/b 10/d 11/a 12/e 13/d 14/d 15/d 16/d 17/d 18/d

Etiketler:, , , , , , , , , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir