KPSS 1.Ünite-İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ Test-5

Yazar: - Kategori:
Yayın Tarihi: - 08:31

5

1.İslam Öncesi Türk devletlerindeki uygulamalardan;

I.On günden fazla hapis cezasının olmaması

II.Ülkenin ikili teşkilatla yönetilmesi

III.Boylar Federasyonu şeklindeki teşkilatlanma

Hangilerinin göçebe yaşamdan kaynaklandığı söylenebilir?

 

A)Yalnız I       B)I- II     C)Yalnız III   D)I-III       E)I-II-III

 

2.Uygurlar dönemine ait bulunan;

I.Tahıl saklama kapları

II.Tarım aletleri

III.Freskler

Hangileri Uygurlar’ın yerleşik hayat yaşadıklarının kesin kanıtıdır?

 

A)Yalnız I       B)I- II     C)Yalnız III   D)II-III       E)I-II-III

 

3.  “Orta Asya Türk devletlerinin yönetim biçimi federatif bir yapıya sahiptir.”

Böyle bir yargıda bulunan bir tarihçi aşağıdakilerden hangisini kanıt olarak gösterebilir?

 

A)II. Göktürklerin  Bilge – Kültigin adında iki kişi tarafından yönetilmesini

B)Uygurların 10 boyun birleşmesi ile oluşturulmasını

C)Devlet teşkilatının Merkez – Sağ ve Sol diye üçe bö­lünmesini

D)Veraset sisteminin görülmesini

E)Hükümdarın, halk tarafından kutsal olduğuna inanıl­masını

 

4. Islamiyetten önceki Türk devletlerinde hükümdar, töreye aykırı davranamazdı. Yönetimde hükümdarın yanında, as­keri, ekonomik ve siyasi kararların alındığı “Kurultay” de­nilen bir meclis vardı.

Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda, aşağıdaki yargılar­dan hangisine ulaşılabilir?

 

A)Kurultay üyeleri, seçimle iş başına gelmişlerdir.

B)Hatunlar da devlet yönetiminde etkili olmuşlardır.

C)Hükümdarın kutsal bir kişiliği vardır.

D)Hükümdarın yetkileri sınırlıdır.

E)Değişik kavimler, bir arada yaşamışlardır.

 

5.Göçler sonucunda Türkler çok geniş coğrafyalara yayıl­mışlar ve farklı kültürler oluşturmuşlardır.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisini zorlaştırmıştır?

A)Türk Tarihi’nin bir bütün olarak incelenmesini

B)Islamiyeti benimsemelerini

C)Güçlü devletler kurmalarını

D)Savaşçılık karakterinin gelişmesini

E)Göktanrı inancının kabul edilmesini.

 

6. I. Teşkilatçı bir özelliğe sahip olma

II.   Göçebe bir hayat tarzı benimseme

III.   Boylar federasyonu şeklinde örgütlenme

gibi özelliklerinden hangileri, Türklerin kısa sürede bir­çok devlet kurmalarında etkili olmuştur?

 

A)   Yalnız I                 B)  l ve III                 C)  Yalnız III

D)   II ve III              E)  I-II-III

 

7. Uygurlar dönemine ait tahtadan yapılmış harfler bulunmuştur.

Bu durum Uygurlar’la ilgili;

I.Eğitime önem verdikleri

II.Basılı eserler verdikleri

III.Türk tarihinde ilk yazılı eserler verdikleri

yargılarından hangilerini doğrular?

A)   I-II                    B)  l ve III                 C)  Yalnız III

D)   II ve III              E)  I-II-III

 

8. Aşağıdakilerden hangisi Uygurların benimsedikleri di­nin (Manihaizm ve Budizm) doğrudan-bir gereği olarak gelişme göstermiştir?

 

A)    Saray mimarisi

B)    Kent mimarisi

C)   Tapınak mimarisi

D)   Sur mimarisi

E)    Mezar mimarisi

 

9. Orta Asya Türk Devletleri göz önünde bulundurulduğunda genelde kısa sürede yıkıldıkları görülür.

Aşağıdakilerden hangisinin Orta Asya Türk Devletleri­nin kısa sürede yıkılmasında etkili olduğu söylenemez?

 

A)   Göktanrı dinini benimsemeleri

B)   Veraset sisteminin etkisi

C)   Ülkenin ikili teşkilatla yönetilmesi

D)    Boylar federasyonu  şeklinde teşkilatlanma

E)    Kut anlayışı

 

  1. 10.  .Islamiyetten önceki Türk devletlerinde hukuk kuralları “Tö­re” ye göre düzenlenmekteydi. Türklerde hapis cezası faz­la uygulanmamış veya çok kısa süreli olmuştur.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir sonucu ola­bilir?

 

A)   iklim şartlarının

B)   Askeri sistemin

C)   Göçebe hayat tarzının

D)   Dini inançların

E)   Türklerdeki merhamet anlayışının

 

  1. 11.  Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinde devlet işleri Kurultay adı verilen bir mecliste görüşülür ve karara bağ­lanırdı. Kurultaya hükümdar, hükümdarın eşi olan hatun ve ileri gelen devlet adamları ile boy beyleri katılırdı.

Yukarıda ilk Türk devletlerindeki yönetimle ilgili olarak verilen bilgilere bakarak aşağıdaki yargılardan hangi­sine ulaşılamaz?

 

A)    Kurultay’ın ülke yönetiminde etkili bir organ olduğuna

B)    Devlet işlerinin ve kararlarının Kurultay’da görüşüldü­ğüne

C)   Kurultay’ın hükümdarın yetkilerini artırdığına

D)   Hatun’un devlet yönetiminde etkili olduğuna

E)    Boy beylerinin Kurultay’da yer aldığına

 

12. Orta Asya Türk kültürünün göçebe kültüre dayandığı dikkate alınırsa, Orta Asya’da yaşayan Türklerin yaşa­dıkları bölgede yapılacak kazılarda, aşağıdakilerden hangisine rastlanması beklenemez?

 

A)    Silahlara

B)   Tapınaklara

C)   Mutfak eşyalarına

D)   Kumaş parçalarına

E)    Hayvan koşum takımlarına

 

13. Orta Asya’dan yapılan Türk göçlerinin nedenlerinden;

I.İklimin kuraklaşması

II.Boylar arası mücadele

III.Cihan hakimiyeti düşüncesi

hangileri siyasi nedenlerdendir?

 

A)   Yalnız I                 B)  l ve III                 C)  Yalnız III

D)   II ve III                  E)  I-II-III

 

14. Asya Hunları ile Çinliler arasında yaşanan en büyük sorun aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmıştır?
A) Çinlilerin Hunlara bağlı kavimler arasında yaptıkları propagandalar
B) Çin sınır boylarında Hun ticaretinin denetlenmesi
C) Hun ileri gelenlerinin Çin ipeğine düşkün olması
D) Bazı Hun hükümdarlarının Çin prensesleriyle evlenmeleri
E) İpek yoluna egemen olma mücadelesi

 

15.Genel olarak Türklerde sanat ,Uygurlara kadar taşınabilir malzemeden (deri, ahşap metal ve taş işçiliği) iken Uygurlarda ise sanat: manastır, saray yapımı ve bunların iç donanımı biçiminde gelişme göstermiştir.

Türklerde sanatta görülen bu gelişme, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) Göçebe hayattan yerleşik hayata geçildiğinin
B) Ülke sınırlarının genişlediğinin
C) Komşu devletlerle ilişkilerin zayıfladığının
D) Ticaret anlayışının değiştiğinin
E) Ülkenin istilalardan korunduğunun

 

  1. 16. İslam öncesi Türk devletlerinde ,Türklerin yaşam biçimi ,savaşları ve töreleri ile ilgili geniş bilgilere ulaştığımız birçok destan vardır.

Aşağıdaki devlet destan eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?

 

A)Asya Hun devleti-Oğuz Kağan destanı

B)Göktürkler           – Bozkurt destanı

C)Uygurlar              – Gılgamış Destanı

D)Kırgızlar               – Manas Destanı

E)İskitler                   -Alpertunga  Destanı

 

17.İslam öncesi Türklerin genel olarak Göktanrı inancını benimsedikleri görülür.

Türklerde görülen  uygulamalardan 

I.Ölülerini kurganlara gömmeleri

II.Mezarların başına balbal dikmeleri

III.Ölüleri için sagu denilen ağıtlar yakmaları

Hangileri  ahiret inancının olduğunun kesin kanıtıdır?

 

A)Yalnız I       B)I- II     C)Yalnız III   D)I-III       E)I-II-III

 

18.Dede Korkut hikayeleri hangi Türk devletleri arasındaki savaşları anlatır?

 

A)Göktürk –Uygur

B)Oğuzlar – Kıpçaklar

C)Avarlar –  Bulgarlar

D)Oğuzlar – Peçenekler

E)Karluklar-  Türgeşler

 

19.Türkiye Cumhuriyeti devletimizin Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş tarihi Mete Han’ın tahta çıkış tarihi olan MÖ:209 olarak kabul edilmektedir.

Bundan yola çıkarak;

I.Türk devletleri birbirinin devamı niteliğindedir

II.Askeri teşkilat fazla değişmeden günümüze kadar gelmiştir

III.Ordu teşkilatı hiç değişmemiştir

hangilerine ulaşılabilir?

 

A)Yalnız I       B)I- II     C)Yalnız III   D)I-III       E)I-II-III

 

20.Avrupa’ya göç ederek Hıristiyanlığı kabul eden Türk boyları zamanla milli benliklerini yitirmişler ve Türklük özelliklerini kaybetmişlerdir.

Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi hristiyanlığı kabul etmemiştir?

 

A)Avrupa Hun Devleti        B)Peçenekler       C)Avarlar

D)Bulgarlar                           E)Macarlar
CEVAPLAR:

1D 2D 3C 4D 5A 6B 7A 8C 9A 10C 11C 12B 13D 14E 15A 16C 17B 18B 19B 20A

Etiketler:, , , , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir