KPSS 1.Ünite-İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ-Test-8

Yazar: - Kategori:
Yayın Tarihi: - 09:00

8

  1. 1. I. Savaşçı yapının gelişmiş olması
    II. Yazılı kültüre geç geçilmesi
    III. Düzensiz veraset sistemin uygulanması

Yukarıdakilerden hangileri İslamiyet öncesi Türk devletlerinin yaşam tarzı olan göçebeliğin etkisiyle ortaya çıkan bir durumdur?

A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

2. Orta Asya Türk devletlerinde görülen aşağıdaki uygulamalardan hangisi geniş sınırlara sahip Türk devletlerinde ülkenin daha kolay yönetil¬mesinde doğrudan etkili olmuştur?

A) Töre adı verilen yazısız hukuk kurallarının oluşturulması
B) Ülkenin ikiye ayrılarak idare edilmesi
C) Kurultayın toplanması
D) Hükümdara devleti yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verilmesi
E) Kadınların da askerlik sanatını öğrenmesi

3. Göktürklerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi Türk tarihinin araştırılmasında daha etkilidir?

A) Orta Asya’da kurulmuş olmaları
B) Kültigin, Tonyukuk ve Bilge Kağan adına anıtlar oluşturmaları
C) ipek Yolu’na hâkim olmaları
D) Doğu – batı olarak iki koldan yönetilmeleri
E) Çin’e baş kaldırarak ikinci kez güçlü bir devlet kurmaları

4. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde,

I. ordu – millet anlayışının benimsenmesi,
II. sosyal devlet anlayışının görülmesi,
III. özel mülkiyet anlayışının gelişmemiş olması
durumlarından hangilerinin millet bilincinin ge-lişmesinde etkili olduğu savunulabilir?

A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

5. İlk Türk devletlerinden biri olan Uygurların,

I. kendilerine ait bir alfabe oluşturmaları,
II. ticaretle uğraşmaları,
III. yerleşik yaşama geçmeleri

özelliklerinden hangileri geçim kaynaklarının değiştiğine kanıt olarak gösterilebilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

6. İlk Türk devletlerinde egemenliğin sahibi olan hükümdarlara,

I. han,
II. şanyü,
III. melik

unvanlarından hangilerinin verildiği söylenemez?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

  1. 7. I. Hazarlar
    II. Kıpçaklar
    III. Karluklar

Yukarıdaki Türk boylarından hangilerinin süreç içerisinde Ruslarla herhangi bir mücadelesiolmamıştır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

8. Eski Türklerde,

I. devlet meselelerinin kurultayda görüşülmesi,
II. Turan taktiğinin uygulanması,
III. eli silah tutan herkesin asker sayılması

uygulamalarından hangileri “ordu-millet” anlayışının varlığına kanıt olarak gösterilebilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III

9. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk devletlerinden Uygurların farklı kültürlerden etkilendiğinin kanıtı olarak gösterilemez?

A) Soğd alfabesini kullanmaları
B) Manihaizm inancını benimsemeleri
C) Tarım kültürünü benimsemeleri
D) Mezarlarda değerli eşyalar bulundurmaları
E) Tapınak mimarisinde gelişmeleri

10. İslamiyet öncesi Türk topluluklarının sanat anlayışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Duvar resimlerinde dinin etkisini görmek mümkündür.
B) Av sahnelerini gösteren duvar resimleri yapmışlardır.
C) Kültürel yaşamlarını günümüze yansıtan eserler bırakmışlardır.
D) Mimarinin gelişmesinde Budizmin etkisi olmuştur.
E) Sanat eserlerinde sadece bitki motiflerini kullanmışlardır.

Cevaplar: 1-C  2-B  3-B  4-E  5-B  6-C  7-C  8-C  9-D  10-E

Etiketler:, , , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir